Privacy, regelgeving
kwaliteit en klachten

Privacy en zorgvuldig omgaan met gegevens

Informatie bij Vitaalbrein is privacy gevoelig. We gaan daar dan ook zorgvuldig mee om, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet op het medisch beroepsgeheim (WGBO).
Persoonsgegevens (zoals NAW) worden gescheiden van elkaar opgeslagen.
Zorginhoudelijke gegevens kunnen alleen door de behandelaar en regiebehandelaar worden geraadpleegd.
Casussen worden bij intervisie anoniem besproken.
In beginsel wordt de huisarts geïnformeerd over onderzoek en behandeling, tenzij de cliënt hier desgevraagd bezwaar tegen maakt.
Zonder schriftelijke toestemming wordt geen informatie met derden gedeeld. Facturen worden in beginsel per post verstuurd.

Identificatieplicht en verzekeringsgerechtigheid

Vitaalbrein is verplicht om bij inschrijving de identiteit van een zorgvrager te controleren en het Burger Service Nummer (BSN) te registreren. Als een cliënt bij een (aanvullende) zorgverzekering wil declareren, moet het BSN op de factuur worden vermeld, zodat de verzekeraar kan controleren of de verzoeker recht op vergoeding heeft.

KWALITEIT

Bij Vitaalbrein wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en professionaliteit.
De regiebehandelaar voldoet aan de registratie eisen voor GZ Psycholoog, Kinder- en Jeugd-psycholoog NIP en Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ. De behandelaar voldoet aan de registratie eisen voor Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP, Master Psycholoog SKJ, Neurofeedbacktherapeut en Psychosociaal Zorgverlener. In het kader van bij- en nascholing, alsmede het uitwisselen van kennis en ervaringen, wordt periodiek deelgenomen aan congressen, symposia, workshops, bijscholingsdagen, trainingen, webinars en intervisie.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is het voor aanbieders in de Generalistische Basis GGZ verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben. Vitaalbrein beschikt over een Kwaliteitsstatuut en dat vindt u hier.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Helaas blijkt huiselijk geweld en kindermishandeling eerder toe- dan af te nemen. Overheid en beroepsorganisaties stimuleren professionals om hier actief aandacht aan te besteden.  Zie voor meer informatie: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie 2013).

Beroepscode voor psychologen

Psychologen houden zich bij uitvoering van hun werkzaamheden aan regels die door Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) in een beroepscode zijn vastgelegd. Zie hier.

Klachten

Vanzelfsprekend handelen we volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Klachten proberen we natuurlijk te voorkomen. Als dat onverhoopt niet lukt, proberen we ze in onderling overleg op te lossen, overeenkomstig onze Algemene Leveringsvoorwaarden en die vindt u hier.

Voor het geval dit niet voldoende resultaat oplevert, wordt verwezen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris van CAM COOP. Hierbij dient volgens dit schema gehandeld te worden.  Voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het NFG-secretariaat via info@de-nfg.nl. De contactpersoon klachtopvang zal dan contact met de klager opnemen.