ADHD EN BURN-OUT

Vitaalbrein heeft zich gespecialiseerd in ADHD, ADD en burnout. Vaak gaat het hierbij om relatief lange trajecten, die slechts voor een deel door de zorgverzekering worden vergoed. EEG Neurofeedback blijkt hierbij in belangrijke mate bij te dragen aan succesvolle behandeling, maar wordt door de zorgverzekering niet vergoed. Burnout wordt door zorgverzekeraars als werkgerelateerd probleem gezien, en als zodanig niet vergoed.

ADHD

ADHD kenmerkt zich door gebrekkige aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. ADD is een vorm van ADHD, waarbij de hyperactiviteit vooral in het hoofd zit. Hoewel ADHD en ADD meer bij jongeren voorkomt, kunnen volwassenen en zelfs ouderen er ook last van hebben, met name na ingrijpende situaties op het werk, of bij relatieproblemen. Vrouwen kunnen vooral (of alleen) in de periode voordat ze ongesteld worden last krijgen van ADHD-achtig gedrag en sterke stemmingswisselingen.
Ongeveer 5% van de jongeren en 1% van de volwassenen heeft last van AD(H)D. Jongens en mannen krijgen de diagnose 4 x vaker dan meisjes en vrouwen, mede omdat het bij de laatsten minder goed wordt herkend. AD(H)D gaat vaak samen met een vorm van autisme (ASS). Autisme wordt eveneens vaker bij jongens en mannen vastgesteld, en bij meisjes en vrouwen eveneens minder goed herkend.

Onderzoek naar effecten van Neurofeedback laat wisselende resultaten zien. Deels omdat een groot deel van wat als Neurofeedback wordt aangeboden geen EEG Neurofeedback is, maar een vorm van wellness training. Dubbelblind onderzoek (waarbij behandelaar en behandelde niet weten of sprake is van behandeling of louter placebo) is bij Neurofeedback erg lastig. Bovendien blijkt veel onderzoek niet goed te zijn uitgevoerd. Internationaal onderzoek heeft uitgewezen, dat de effectgrootte van EEG Neurofeedback minimaal overeenkomt met die van de gebruikelijke psychologische interventies. Als Neurofeedback ‘aanslaat’, blijkt het effect bovendien langblijvend – en soms zelfs genezend. Dat is dus anders dan bij medicatie, waarbij alleen effect is op de momenten dat medicatie wordt gebruikt. Bij ADD is medicatie vaak niet (voldoende) effectief, terwijl er wel ongewenste bijwerkingen zijn. Ingeval medicatie niet voldoende effectief is, of niet (langer) gewenst is, kan EEG Neurofeedback dus een goed alternatief zijn.

Burn-out

Burnout kenmerkt zich door lichamelijke uitputting, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie, kort lontje, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer aan toe komen, onzekerheid, geen zin in seks hebben, een afstandelijke opstelling tegenover werk en lichamelijke klachten: zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.
Mensen met een burnout zijn vaak harde werkers, doorzetters, en heel vaak perfectionisten. Mensen die vaak niet zo goed voor zichzelf (kunnen) opkomen. Zelfs als ze bijna uitgeput zijn, zullen ze vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, schaamte en niet willen falen, tot het allerlaatste moment wachten met vragen om hulp.

Voor de corona-crisis had 10% van de werkenden verschijnselen van burnout. Het vele thuis-werken leek aanvankelijk voor enige rust te hebben gezorgd. Nu de pandemie bijna voorbij is, zien we echter een toename van burnout, door toegenomen stress, samenwerkingsproblemen, korte lontjes, relatieproblemen, gevoelens van eenzaamheid en zorgen over de toekomst.

Veelvoorkomend misverstand rond burnout is, dat het door werk wordt veroorzaakt. Werk zal inderdaad vaak de bekende laatste druppel blijken te zijn, die de emmer vol stress deed overlopen. Burnout is echter vrijwel altijd het gevolg van teveel stress op het werk in combinatie met problemen in de privésfeer. Door een te groot verschil tussen draaglast en draagkracht, plus (te) weinig mogelijkheden om zelf de spelregels te bepalen. En (te) weinig steun en mogelijkheden voor herstel in het persoonlijk leven. Als zo’n situatie te lang in stand blijft, ontstaat uitputting, met slechte beheersing van emoties en twijfels over eigen competenties. Burnout ontstaat dus vrijwel nooit door gewoon te hard te werken.
Behandeling voor burnout is bij Vitaalbrein veelomvattend. Met Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie en Imaginaire Rescriptie, worden opvattingen en automatisch gedrag, dat niet langer functioneel is, in kaart gebracht en zoveel mogelijk bijgesteld. Neuroregulatie (zoals EEG Neurofeedback en Hartcoherentie) kan dit ondersteunen. Met een behandeling bij Vitaalbrein wordt niet alleen gestreefd naar terugkeer naar de eigen werkplek. Men leert ook herhaling van burnout te voorkomen, want een tweede uitval leidt niet zelden tot het definitief stoppen met werken.

Omdat werksituatie en werkinhoud veelal bijdragen aan burnout, helpt het als de behandelaar is geschoold als bedrijfspsycholoog (Psycholoog Arbeid en Gezondheid), en concrete ervaring heeft met meerdere organisaties en werkplekken. Temeer, omdat ongeveer de helft van mensen met ernstige burnout van werkgever verandert, of ander werk gaat doen.

Burn-out of depressie

De symptomen van Burnout en Depressie komen in grote mate overeen. Regelmatig ontstaat hierover dan ook verwarring. Burnout gaat bovendien altijd samen met depressieve gevoelens. Als burnout als depressie wordt behandeld, kan dit echter voor een slechtere uitkomst van de behandeling zorgen, alsmede voor onnodig tijdverlies. Daarom doet Vitaalbrein bij burnout altijd uitgebreid en zorgvuldig intake onderzoek, waar een EEG hersenscan deel van uitmaakt.

Re-integratie

Als men door ziekte (zoals burnout) is uitgevallen, komt er natuurlijk een moment om weer naar het werk terug te keren. Dat zorgt altijd voor ongemak, en daarom moet het niet te lang duren. Want hoe langer het duurt, hoe moeilijker de terugkeer wordt. Men hoeft dan ook niet helemaal beter (genezen) te zijn, om weer met werken te beginnen.
Wel blijkt het verstandig om een terugkeer na burnout, of andere langdurige aandoening, op behapbare wijze, en in goed overleg – tussen werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts – te laten plaatsvinden. Vitaalbrein kan dit proces begeleiden.

Wanneer je als werknemer, of werkgever, overspannenheid of burnout vermoedt, is het verstandig om snel een afspraak met een ter zake kundige psycholoog te maken. Snel (be)handelen kan namelijk onnodig lange duur van uitval voorkomen. Na het intake onderzoek maken we een persoonsgericht behandelplan op maat. Waarbij desgewenst overleg met Arbo- of bedrijfsarts mogelijk is. Met de behandeling streven we naar terugkeer naar de eigen werkplek – zo snel als verantwoord mogelijk is, en het aanleren van mogelijkheden om herhaling van burnout te voorkomen. Desgewenst kan Vitaalbrein adviseren over verbeteringen in werkpakket, werkorganisatie, werkomstandigheden en wijze van leidinggeven.